X
 

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu go nie pojmaliście?» Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek». Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty». Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?» Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei». I rozeszli się – każdy do swego domu.

    J 7, 40-53

Komentarz

Musiał ów Człowiek z Nazaretu mówić inaczej, skoro strażnicy zaniechali wykonania polecenia aresztowania Go. Byli zafascynowani słowami Jezusa. Boski Kaznodzieja słuchał swego ludu i odkrywał przed nim to, czego potrzebował. Bo dobry kaznodzieja jest człowiekiem kontemplującym nie tylko Słowo, ale także swój lud. W ten sposób odkrywa on ludzkie bogactwa i ograniczenia, sposoby modlenia się, kochania i postrzegania świata.  Bo w kazaniu nie trzeba odpowiadać na pytania, których nikt sobie nie stawia. Choć nie jest wykluczone, że pewną rolę w przekonaniu strażników do odstąpienia od aresztowania Jezusa odegrała także pełna entuzjazmu postawa słuchającego Go tłumu. A zatem trzeba słuchać się nawzajem – kaznodzieja ludu i lud kaznodziei.


komentarz: ks. Wojciech Surmiak

Pokaż rozważanie 

 Ukryj         Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne... Miłosierdzie objawia się jako... wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. W takim znaczeniu miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę konstytutywną Jego posłannictwa... Orędzie mesjańskie Chrystusa oraz cała Jego działalność wśród ludzi kończy się krzyżem i zmartwychwstaniem. Boski wymiar Odkupienia pozwala nam... odsłonić głębię tej miłości, która nie cofa się przed wstrząsającą ofiarą Syna, aby uczynić zadość wierności Stwórcy i Ojca wobec ludzi... Wydarzenia wielkopiątkowe, a przedtem już modlitwa w Ogrójcu, wprowadzają taką zasadniczą zmianę w cały tok objawienia się miłości i miłosierdzia w mesjańskim posłannictwie Chrystusa, że Ten, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając (...) (Dz 10, 38), lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości (Mt 9, 35), sam oto zdaje się najbardziej zasługiwać na miłosierdzie i wzywać do miłosierdzia wówczas, gdy jest pojmany, wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża i na nim w straszliwych męczarniach oddaje ducha. W szczególny sposób wówczas zasługuje na miłosierdzie — i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czynił, a nawet najbliżsi nie potrafią Go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców. Na tym końcowym etapie mesjańskiego posłannictwa spełniają się na Chrystusie słowa proroków, a nade wszystko Izajasza, wypowiedziane o Słudze Jahwe, w którego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53, 5)... Dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu (2 Kor 5, 21), napisze św. Paweł, ujmując w tych kilku słowach całą głębię tajemnicy krzyża, a zarazem Boski wymiar rzeczywistości odkupienia. Odkupienie w tym wymiarze jest ostatecznym i definitywnym objawieniem się świętości Boga, który jest bezwzględną pełnią doskonałości Boga.

Encyklika  „Dives in misericordia”, 7 (za: http://www.vatican.va/edocs/POL0022/__P8.HTM)
Św. Jan Paweł II (1920-2005), papieżPanno roztropna, módl się za nami !


         Gdy już litania loretańska uczciła Bogarodzicę, śpiewa hymn pochwalny Pannie nad pannami w sześciu uwielbieniach, które również są znakomitymi przymiotami Matki. Trzy pierwsze wezwania wielbią przede wszystkim świętość wewnętrzną Niepokalanej, zaś trzy następne cnoty działające na zewnątrz.

         Panno roztropna ! - rozpoczyna litania.

         Matka Boga odznaczała się prawdziwą mądrością. Nie chodziło jej wcale o mądrość świata i o uczoność, lecz o tę mądrość, o której Tomasz a Kempis trafnie napisał: Zaprawdę, lepszy jest pokorny kmiotek, który Bogu służy, niż pyszny filozof, który zaniedbawszy samego siebie śledzi bieg gwiazd. Maryja jest Panną roztropną po myśli Najwyższego, który powiedział: Pełnią mądrości jest służba Boża (daw. Syr 1, 20).

         Najświętsza Maryja Panna przez całe życie wiernie służyła Bogu. Już jako dziecię wstępuje do grona dziewic przy świątyni jerozolimskiej. W Nazaret żyje z dala od świata i myśli tylko o sprawach bożych. A gdy Bóg zażądał od niej najcięższej ofiary, zgadza się chętnie i znosi ją wraz z Synem mężnie i w milczeniu. A pod krzyżem Jezusa stała Matka Jego (J 19, 25). Jedno słówko: stała wyraża wszystko !

         Idź do roztropnej Matki-Dziewicy i ucz się w jej szkole prawdziwej mądrości, której szczytem jest stać we wszystkich życia kolejach zawsze przy Bogu i jego woli, choćby zdawało się to niedorzeczne i miało wiele kosztować.

         Słuchaj z ust najmądrzejszej Matki-Dziewicy słów Apostoła: Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata (1 Kor 7, 29-31).


Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM
wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.