X
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».

    Łk 21, 20-28

Komentarz

Straszne obrazy rysuje przed nami Jezus w cytowanym fragmencie Ewangelii św. Łukasza, nie groźne, ale naprawdę straszne. Straszne – celowo jeszcze raz powtarzam to określenie – obrazy przedstawia się zwykle po to, by albo przestraszyć, albo – paradoksalnie – jakoś uspokoić, pokazać, że mimo wszystko nie będzie tak źle, bo można salwować się ucieczką, bo jest jakaś bezpieczna droga, ścieżka, która daje nadzieję na ratunek. W przypadku słów Jezusa i stojącej za nimi perspektywy jest jednak zupełnie inaczej. To nawet coś więcej niż wezwanie do porzucenia lęku. To sygnał nie do ucieczki, ale do nabrania ducha, który dodaje odwagi, napełnia nadzieją, przywraca godność – a jeśli wszystkiego tego wcześniej nie nadwątlono (czy – co nie daj Bóg – nie utracono ich zupełnie), to wzmacnia je istotnie. Klucz dla tego wzmocnienia jest jasny – to zbliżające się odkupienie. A wtedy straszne nie tylko staje się straszne jedynie pozornie, po prostu – przestaje być straszne.


komentarz: Krzysztof Łęcki

Pokaż rozważanie 

 Ukryj 


Syn człowieczy przyjdzie nas zabrać ze sobą

              „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11) Powróci, mówią aniołowie, w podobny sposób. Przyjdzie więc po nas w tym orszaku jedynym i powszechnym, zstąpi poprzedzony aniołami, a za Nim wszyscy ludzie, aby sądzić żywych i umarłych ? Tak, to pewne, że przyjdzie, ale przyjdzie w taki sposób, w jaki wstąpił do nieba, a nie jak zstąpił za pierwszym razem. Bowiem kiedy przyszedł kiedyś, by zbawić nasze dusze, a to odbyło się było w uniżeniu. Ale kiedy przybędzie, żeby wyciągnąć tego trupa ze snu śmierci, aby przekształcić go «na podobnego do swego chwalebnego ciała» (Flp 3,21) i napełnić zaszczytami tę wazę, tak słabą dzisiaj, wtedy ukaże się w całym swoim blasku. I ujrzymy w mocy i majestacie Tego, który niegdyś ukrył się w słabości naszego ciała...

     Będąc Bogiem, Chrystus nie mógł wzrastać, ponieważ nie ma nic ponad Bogiem. A jednak znalazł sposób na wzrastanie - zstępując, wcielając się, cierpiąc, umierając, aby nas wyrwać od śmierci wiecznej. „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył” (Flp 2,9) Wskrzesił Go, a On zasiadł po prawicy Boga. na podobne do swego chwalebnego ciała. Ty też, idź i czyń podobnie: nie możesz się wznieść, nie zaczynając od zejścia. „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk 14,11)

     Błogosławiony, Panie Jezu, kto ma Ciebie za jedynego przewodnika ! Obyśmy mogli iść za Tobą, „lud Twój i owce Twej trzody” (Ps 79,13), iść przez Ciebie do Ciebie, ponieważ Ty jesteś „drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6) Drogą dzięki przykładowi, prawdą dzięki obietnicom, życiem - ponieważ jesteś naszą nagrodą. „Ty masz słowa życia wiecznego. Wierzymy, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (J 6,68; Mt 16,16) i sam Bóg, większy ponad wszystkim, błogosławiony na zawsze.

Św. Bernard z Clairvaux (1091-1153), mnich cysterski, doktor Kościoła
2 kazanie na WniebowstąpienieTak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach.

    Mt 13, 35).


         Wróć jeszcze do bogatej w naukę przypowieści ziarnku gorczycznym. Zastosuj ją do życia cnotliwego. Życie cnoty jest łańcuchem niezliczonych aktów, które zahaczają o sobie jak ogniwa i tworzą stan cnoty. Z jednej dobrej czynności wywiązuje się następna, i tak dalej i coraz dalej. Z malutkiego wyrasta większe !

         Co to jest cnota ? Wytrwała wola czynienia tego, czego żąda od nas sprawiedliwość i obowiązek i co jest miłe Bogu. Dlatego cnota ogarnia wszystko, tak rzeczy małe jak wielkie, zarówno przykazania ważne jak i podrzędniejsze. Czy nazwiesz takie dziecko cnotliwym, które wprawdzie nie poniewiera swoimi rodzicami, ale nic sobie nie robi z drobnych dokuczliwości ? Czyż nazwiesz wiernym sługę, który w rzeczach większej wagi spełnia swój obowiązek, ale mnóstwo drobniejszych zaniedbuje ?

         Teraz rozumiesz już słowa Zbawiciela: Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim (Mt 5, 19). A do faryzeuszy rzekł: To zaś należało czynić - miał na myśli przestrzeganie najważniejszych przykazań miłości Boga i bliźniego - tamtych zaś nie opuszczać - chodziło tu o mniejszej wagi przepisy obrzędowe (Mt 23, 23).

         W tej sprawie precz z połowicznością ! Jeżeli potrafisz nie ulegać, ale zwyciężać się w małych rzeczach, być wiernym i sumiennym w sprawach drobnych, wtedy z tych małych rzeczy i zwycięstw urośnie wielka cnota. W rzeczach drobnych, jak wiadomo, najdoskonalej przejawia się natura. Niech więc będzie twoją ambicją, by w królestwie łaski najdrobniejsze nawet rzeczy traktować poważnie. Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie (Jk 2, 10).


Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM
wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.